Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Świeradów-Zdrój, dnia 20.06.2017r.

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU
OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO PRACY
Pracownik socjalny
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju
59-850 Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35
w wymiarze pełnego etatu

 

I. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu pracownika socjalnego,
f) wykształcenie – kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie.

 

II. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
c) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
d) ogólna wiedza z zakresu zadań realizowanych przez Ośrodek,
e) umiejętność współpracy w zespole,
f) odporność na sytuacje stresowe,
g) umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem,
i) dobra organizacja pracy, systematyczność oraz samodzielność w działaniu.

 

III. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a) empatia
b) komunikatywność
c) odpowiedzialność
d) kreatywność
e) obowiązkowość
f) rzetelność
g) zaangażowanie i odporność na stres
h) zdolności organizacyjne.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1.przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na wniosek osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej oraz na wniosek innych organów i instytucji
2.wnioskowanie o udzielenie pomocy, stosownie do zdiagnozowanych potrzeb oraz obowiązujących przepisów prawa i możliwości Ośrodka, prowadzenie postępowań w sprawach wniesionych odwołań.
3. praca socjalna
4.dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
5.udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
6.pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
7.udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
8.pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
9.współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
10.inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

 

 V. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV),
b)      list motywacyjny,
c)      kserokopie świadectw pracy,
d)      kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
e)      kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, lub  umyślne przestępstwo skarbowe,
g)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h)     inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu.

 

VI. Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, przy ul. 11 Listopada 35 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 

Wymiar czasu pracy:  pełny etat

Umowa o pracę na czas określony - zastępstwo  

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej zaadresowanej kopercie należy składać w pokoju Nr 12  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35 w terminie do dnia 30.06.2017r.  z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Pracownika socjalnego”

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://mopssd.nbip.pl/mopssd/.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922)."

 

Kierownik
/-/ Agnieszka Moroz

Świeradów-Zdrój, dnia 27.04.2017r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU

 

Nabór_Głowny_księgowy.pdf

 

I. Nazwa i adres jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju
ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój

II. Określenie stanowiska

Główny księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju

Rodzaj umowy oraz wymiar czasu pracy: umowa o pracę, 1 pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35

III. Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. ma nieposzlakowaną opinię,
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
 5. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 6. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 7. spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,  uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające  do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
 2. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 3. mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 4. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, zamówień publicznych, prawa pracy,
 5. znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej oraz innych zadań przekazanych do realizacji Ośrodkowi (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, wychowawcze, stypendia socjalne, dodatki energetyczne, Karta Dużej Rodziny),
 6. podsiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 7. umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów, księgowych, sprawozdawczych i bankowych, (SIGID, Płatnik, BESTIA),
 8. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 9. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 10. odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 11. umiejętność pracy w zespole.

 

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2) sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,

3) prowadzenie akt osobowych pracowników, rozliczeń z ZUS pracowników i świadczeniobiorców oraz rozliczeń z US,

4) naliczanie i sporządzanie list wynagrodzeń pracowników ośrodka,

5) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczowego stanu aktywów i pasywów,

6) przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

8) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki,

9) opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania, 

10) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,

11) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

12) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,

13) prowadzenie analityki do kart syntetycznych według zadań własnych i zadań zleconych,

14) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

15) nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,

16) sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,

17) rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,

18) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

19) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,

20) prowadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności głównego księgowego,

21) prowadzenie postępowań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji, rozliczanie faktur, sprawozdawczość),

22) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika MOPS należą do kompetencji głównego księgowego.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 7. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902)
 10. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922)."

VII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca na pełny etat,
2) praca w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek -  piątek: od 7:30 do 15:30,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
4) budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.  

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

IX. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej zaadresowanej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, należy składać w pokoju Nr 12 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35 w terminie do dnia 12.05.2017r. z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego księgowego”.

Decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju  zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, przy ul. 11 Listopada 35 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Kandydatów zawiadamia się telefonicznie o terminie i miejscu drugiego etapu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://mopssd.nbip.pl/mopssd/.

Kierownik
/-/ Agnieszka Moroz

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU

Świeradów-Zdrój, 08.05.2017r.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju unieważnia nabór na stanowisko głównego księgowego.  

 

Kierownik
/-/ Agnieszka Moroz

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju z siedzibą przy ul. 11 Listopada 35, ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju

 

1. Wymagania niezbędne:
 a. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 c. wykształcenie wyższe lub co najmniej średnie z udokumentowanym dwuletnim stażem pracy,
d. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 e. nieposzlakowana opina,
 f. kandydat powinien posiadać:
  - znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

  - znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych,
  - znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  - znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 

2. Wymagania dodatkowe:
 a. odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność,
 b. umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawa,
 c. umiejętność organizacji pracy,

 d. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, znajomość podstawowych aplikacji biurowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a. prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych
b. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i pism w ww. sprawach,
c. sporządzanie okresowych sprawozdań w ww. sprawach,
d. realizowanie innych zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

e. obsługa systemu informatycznego.

4. Warunki pracy:
 a. w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba – umowa na czas określony,
 b. miejsce świadczenia pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35
 c. wymiar czasu pracy: pełny etat.


5. Wymagane dokumenty:
 a. życiorys,
 b. list motywacyjny,
 c. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy),
 d. kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
 e. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej,
 f. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 g. oświadczenie, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Dodatkowe informacje
 a. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 75 78 16 321,
 b. Wymagane dokumenty należy składać w pokoju Nr 12 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul.11 Listopada 35, w zamkniętych kopertach z napisem: „Nabór – referent ds. świadczenia wychowawczego” w terminie do dnia 08 marca 2016r. do godziny 15:30 (liczy się data wpływu do Ośrodka).

c. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202 ze zm.),
 d. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o pracę zostaną poinformowane telefonicznie,
 e. Niniejsze ogłoszenie  stanowi nabór w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202 ze zm.).

 

Kierownik
/-/ Agnieszka Moroz