Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

2018-08 -16

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Świeradowie-Zdroju

ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój (tel. 75 781 63 21)

poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego

1.Wymagania kwalifikacyjne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- posiadanie kwalifikacji umożliwiających zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) tj.
a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
lub
b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna
lub
c) w okresie pomiędzy 01.10.2008 roku a 31.12.2013 roku rozpoczęła i zakończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz. U. z 2008, Nr 27, poz. 158 z późn.zm.)
lub
d) przed 01.01.2007 roku otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunków studiów
lub
e) przed 01.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymała dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny
lub
f) przed 01.01.2008 roku ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
lub
g) przed 01.05.2004 roku ukończyła studia wyższe licencjackie lub magisterskie na jednym z kierunków: pedagogika , psychologia, politologia, nauki społeczne, socjologia
lub
h) przed 01.05.2004 roku rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, które ukończyła,

- znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Kodeksu postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego,

- umiejętności interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną,

- dobra znajomość obsługi komputera.

... czytaj dalej ...

2018-06-20

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Świeradowie-Zdroju

ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój (tel. 75 781 63 21)

poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego

1.Wymagania kwalifikacyjne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- posiadanie kwalifikacji umożliwiających zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) tj.
a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
lub
b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna
lub
c) w okresie pomiędzy 01.10.2008 roku a 31.12.2013 roku rozpoczęła i zakończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz. U. z 2008, Nr 27, poz. 158 z późn.zm.)
lub
d) przed 01.01.2007 roku otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunków studiów
lub
e) przed 01.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymała dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny
lub
f) przed 01.01.2008 roku ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
lub
g) przed 01.05.2004 roku ukończyła studia wyższe licencjackie lub magisterskie na jednym z kierunków: pedagogika , psychologia, politologia, nauki społeczne, socjologia
lub
h) przed 01.05.2004 roku rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, które ukończyła,

- znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Kodeksu postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego,

- umiejętności interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną,

- dobra znajomość obsługi komputera.

... czytaj dalej ...

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Świeradowie-Zdroju

ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój (tel. 75 781 63 21)

poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego

1.Wymagania kwalifikacyjne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,
- posiadanie kwalifikacji umożliwiających zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) tj.

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
lub
b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna
lub
c) w okresie pomiędzy 01.10.2008 roku a 31.12.2013 roku rozpoczęła i zakończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz. U. z 2008, Nr 27, poz. 158 z późn.zm.)
lub
d) przed 01.01.2007 roku otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunków studiów
lub
e) przed 01.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymała dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny
lub
f) przed 01.01.2008 roku ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
lub
g) przed 01.05.2004 roku ukończyła studia wyższe licencjackie lub magisterskie na jednym z kierunków: pedagogika , psychologia, politologia, nauki społeczne, socjologia
lub
h) przed 01.05.2004 roku rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, które ukończyła,

 - znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Kodeksu postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego,
- umiejętności interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną,
- dobra znajomość obsługi komputera.

 

... czytaj dalej ...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju ogłasza nabór na stanowisko opiekunki do opieki nad osobami starszymi na terenie Gminy Świeradów-Zdrój. 

Praca  w ramach umowy zlecenia.  

Praca polega na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób w podeszłym wieku.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W sprawie zatrudnienia należy się kontaktować z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35, tel. 757816321, 757816230.

Świeradów-Zdrój, dnia 03.07.2017r.

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU
OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO PRACY
Pracownik socjalny
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju
59-850 Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35
w wymiarze pełnego etatu

 

I. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu pracownika socjalnego,
f) wykształcenie – kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

  • pedagogika,
  • pedagogika specjalna,
  • politologia,
  • polityka społeczna,
  • psychologia,
  • socjologia,
  • nauki o rodzinie.

 

II. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
c) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
d) ogólna wiedza z zakresu zadań realizowanych przez Ośrodek,
e) umiejętność współpracy w zespole,
f) odporność na sytuacje stresowe,
g) umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem,
i) dobra organizacja pracy, systematyczność oraz samodzielność w działaniu.

 

III. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a) empatia
b) komunikatywność
c) odpowiedzialność
d) kreatywność
e) obowiązkowość
f) rzetelność
g) zaangażowanie i odporność na stres
h) zdolności organizacyjne.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1.przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na wniosek osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej oraz na wniosek innych organów i instytucji
2.wnioskowanie o udzielenie pomocy, stosownie do zdiagnozowanych potrzeb oraz obowiązujących przepisów prawa i możliwości Ośrodka, prowadzenie postępowań w sprawach wniesionych odwołań.
3. praca socjalna
4.dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
5.udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
6.pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
7.udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
8.pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
9.współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
10.inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.

 

V. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV),
b)      list motywacyjny,
c)      kserokopie świadectw pracy,
d)      kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
e)      kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, lub  umyślne przestępstwo skarbowe,
g)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h)     inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu.

 

VI. Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, przy ul. 11 Listopada 35 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 

Wymiar czasu pracy:  pełny etat

Umowa o pracę na czas określony - zastępstwo  

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej zaadresowanej kopercie należy składać w pokoju Nr 12 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35 z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownika socjalnego”

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http://mopssd.nbip.pl/mopssd/.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922)."

Kierownik
/-/ Agnieszka Moroz