Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1)  matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2*;

2)  opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku  życia,  a w przypadku dziecka,  wobec  którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

3)  rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

4)  osobie,  która  przysposobiła  dziecko,  w  przypadku  objęcia  opieką  dziecka  w wieku  do  ukończenia  7.  roku  życia,  a  w  przypadku  dziecka,  wobec  którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

 

2*. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

1)  skrócenia  na  wniosek  matki  dziecka  okresu  pobierania  świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami  Kodeksu  pracy  jako  okres  urlopu  macierzyńskiego,  okres urlopu  na  warunkach  urlopu  macierzyńskiego  lub  okres  urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

2)  śmierci matki dziecka;

3)  porzucenia dziecka przez matkę.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1)  52 tygodni –  w przypadku urodzenia  jednego dziecka przy  jednym  porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

2)  65  tygodni  –  w  przypadku  urodzenia  dwojga  dzieci  przy  jednym  porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3)  67  tygodni  –  w  przypadku  urodzenia  trojga  dzieci  przy  jednym  porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

4)  69  tygodni  –  w  przypadku  urodzenia  czworga  dzieci  przy  jednym  porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

5)  71  tygodni  –  w  przypadku  urodzenia  pięciorga  i  więcej  dzieci  przy  jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

1)  porodu – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (matka, ojciec dziecka);

2)  objęcia  dziecka  opieką,  nie  dłużej  niż  do  ukończenia  przez  dziecko  7.  roku życia,  a w  przypadku  dziecka,  wobec  którego  podjęto  decyzję  o  odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 (opiekun faktyczny dziecka, rodzina zastępcza);

3)  przysposobienia  dziecka,  nie  dłużej  niż  do  ukończenia  przez  dziecko  7.  roku życia,  a  w  przypadku  dziecka,  wobec  którego  podjęto  decyzję  o  odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie, z uwzględnieniem ust. 6.

6.  W  razie  urodzenia  dziecka  przez  kobietę  pobierającą  zasiłek  dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, 357 i 1066), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku  dla  bezrobotnych  na  podstawie  art.  73  ust.  3  tej  ustawy,  świadczenie rodzicielskie  przysługuje  jednemu  z rodziców  w  wysokości  różnicy  między  kwotą świadczenia  rodzicielskiego  a  kwotą  pobieranego  przez  kobietę  zasiłku  dla bezrobotnych  pomniejszonego  o  zaliczkę  na  podatek  dochodowy  od  osób fizycznych.

 

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

1)  w  tym  samym  czasie  jedno  świadczenie  rodzicielskie  bez  względu  na  liczbę wychowywanych dzieci;

2)  jedno  świadczenie  rodzicielskie  w  związku  z  wychowywaniem  tego  samego dziecka.

 

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

1)  co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub  3,  otrzymują  zasiłek  macierzyński  lub  uposażenie  za  okres  ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego; 

2)  dziecko  zostało  umieszczone  w  pieczy  zastępczej  –  w  przypadku  osób,  o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;

3)  osoba  ubiegająca  się  o świadczenie  rodzicielskie  lub  osoba  pobierająca świadczenie  rodzicielskie  nie  sprawuje  lub  zaprzestała  sprawowania osobistej  opieki  nad  dzieckiem,  w tym  w związku  z zatrudnieniem  lub wykonywaniem  innej  pracy  zarobkowej,  które  uniemożliwiają sprawowanie tej opieki; 

4)  w  związku z wychowywaniem tego  samego  dziecka  lub w związku z opieką nad  tym  samym  dzieckiem  jest  już  ustalone  prawo  do  świadczenia rodzicielskiego,  dodatku  do  zasiłku  rodzinnego,  o  którym  mowa  w  art.  10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,  o którym  mowa  w  ustawie  z dnia 4  kwietnia 2014  r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5)  osobom,  o  których  mowa  w  ust.  1,  przysługuje  za  granicą  świadczenie  o podobnym  charakterze  do  świadczenia  rodzicielskiego,  chyba  że  przepisy  o koordynacji  systemów  zabezpieczenia  społecznego  lub  dwustronne  umowy  o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.pdf

 

formularz obowiązujący od 1.11.2017 roku - wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.pdf

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/