Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Świadczenie  pielęgnacyjne  z tytułu  rezygnacji  z zatrudnienia  lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1)  matce albo ojcu,

2)  opiekunowi faktycznemu dziecka,

3)  osobie  będącej  rodziną  zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4)  innym osobom, na których zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.  –  Kodeks  rodzinny  i opiekuńczy  ciąży  obowiązek  alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli  nie  podejmują  lub  rezygnują  z zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej w celu  sprawowania  opieki  nad  osobą  legitymującą  się  orzeczeniem  o znacznym stopniu  niepełnosprawności  albo  orzeczeniem  o niepełnosprawności  łącznie  ze wskazaniami:  konieczności  stałej  lub  długotrwałej  opieki  lub  pomocy  innej  osoby w związku  ze  znacznie  ograniczoną  możliwością  samodzielnej  egzystencji  oraz konieczności  stałego  współudziału  na  co  dzień  opiekuna  dziecka  w procesie  jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, na  których  ciąży  obowiązek  alimentacyjny  (zgodnie z KRiO),  innym  niż  spokrewnione w pierwszym  stopniu  z osobą  wymagającą  opieki,  przysługuje  świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1)  rodzice  osoby  wymagającej  opieki  nie  żyją,  zostali  pozbawieni  praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2)  nie  ma  innych  osób  spokrewnionych  w pierwszym  stopniu,  są  małoletnie  lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3)  nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne  przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1)  nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2)  w  trakcie  nauki  w szkole  lub  w szkole  wyższej,  jednak  nie  później  niż  do ukończenia 25. roku życia.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1300,00 zł miesięcznie.

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1)  osoba sprawująca opiekę:

a)  ma  ustalone  prawo  do  emerytury,  renty,  renty  rodzinnej  z tytułu  śmierci małżonka  przyznanej  w przypadku  zbiegu  prawa  do  renty  rodzinnej i innego  świadczenia  emerytalno-rentowego,  renty  socjalnej,  zasiłku stałego,  nauczycielskiego  świadczenia  kompensacyjnego,  zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b)  ma  ustalone  prawo  do  specjalnego  zasiłku  opiekuńczego,  świadczenia pielęgnacyjnego  lub  zasiłku  dla  opiekuna,  o  którym  mowa  w  ustawie  z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

2)  osoba wymagająca opieki:

a)  pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b)  została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia,  rewalidacji  lub  rehabilitacji,  w placówce  zapewniającej całodobową  opiekę,  w tym  w specjalnym  ośrodku  szkolno--wychowawczym,  z wyjątkiem  podmiotu  wykonującego  działalność leczniczą,  i korzysta  w niej  z całodobowej  opieki  przez  więcej  niż  5 dni w tygodniu;

3)  na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4)  członek rodziny osoby  sprawującej  opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku  rodzinnego  z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,  specjalnego  zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5)  na  osobę  wymagającą  opieki  jest  ustalone  prawo  do  dodatku  do  zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,  prawo  do  specjalnego  zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna,  o  którym  mowa  w ustawie  z  dnia  4  kwietnia  2014  r.  o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

6)  na  osobę  wymagającą  opieki  inna  osoba  jest  uprawniona  za  granicą  do świadczenia  na  pokrycie  wydatków  związanych  z opieką,  chyba  że  przepisy o koordynacji  systemów  zabezpieczenia  społecznego  lub  dwustronne  umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.