Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Specjalny  zasiłek  opiekuńczy  przysługuje  osobom,  na  których zgodnie  z przepisami  ustawy  z  dnia  25  lutego  1964 r.  –  Kodeks  rodzinny  i opiekuńczy  (Dz.  U.  z 2012 r.  poz.  788,  z  późn.  zm.)  ciąży  obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
1)  nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2)  rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

–  w  celu  sprawowania  stałej  opieki  nad  osobą  legitymującą  się  orzeczeniem  o znacznym  stopniu  niepełnosprawności  albo  orzeczeniem  o  niepełnosprawności łącznie  ze  wskazaniami:  konieczności  stałej  lub  długotrwałej  opieki  lub  pomocy innej  osoby  w  związku  ze  znacznie  ograniczoną  możliwością  samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764,00 zł. Przepisy  art. 5  ust. 4–9 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu  na  osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje,  jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.  W przypadku  przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym  specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości  520,00 zł miesięcznie.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1)  osoba sprawująca opiekę:

a)  ma  ustalone  prawo  do  emerytury,  renty,  renty  rodzinnej  z tytułu  śmierci małżonka  przyznanej  w przypadku  zbiegu  prawa  do  renty  rodzinnej i innego  świadczenia  emerytalno-rentowego,  renty  socjalnej,  zasiłku stałego,  nauczycielskiego  świadczenia  kompensacyjnego,  zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b)  ma  ustalone  prawo  do  specjalnego  zasiłku  opiekuńczego,  świadczenia pielęgnacyjnego  lub  zasiłku  dla  opiekuna,  o  którym  mowa  w  ustawie  z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

c)  legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2)  osoba  wymagająca  opieki  została  umieszczona  w rodzinie  zastępczej, z wyjątkiem  rodziny  zastępczej  spokrewnionej,  w rodzinnym  domu  dziecka albo,  w związku  z koniecznością  kształcenia,  rewalidacji  lub  rehabilitacji, w placówce  zapewniającej  całodobową  opiekę,  w tym  w specjalnym  ośrodku szkolno-wychowawczym,  z wyjątkiem  podmiotu  wykonującego  działalność leczniczą,  i korzysta  w niej  z całodobowej  opieki  przez  więcej  niż  5 dni w tygodniu;

3)  na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4)  członek rodziny osoby  sprawującej  opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku  rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego  zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5)  na  osobę  wymagającą  opieki  jest  ustalone  prawo  do  dodatku  do  zasiłku rodzinnego z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna,  o  którym  mowa  w ustawie  z  dnia  4  kwietnia  2014 r.  o  ustaleniu  i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

6)  na  osobę  wymagającą  opieki  inna  osoba  jest  uprawniona  za  granicą  do świadczenia  na  pokrycie  wydatków  związanych  z opieką,  chyba  że  przepisy o koordynacji  systemów  zabezpieczenia  społecznego  lub  dwustronne  umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.