Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Dochód członka rodziny – oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1–3.

 

Art. 7. 1. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

2. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku  kalendarzowym  poprzedzającym  okres,  na  jaki  ustalane  jest  prawo  do  świadczenia  wychowawczego,  ustalając dochód członka rodziny lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się  przez  liczbę  miesięcy,  w których  dochód  ten  był  uzyskiwany,  jeżeli  dochód  ten  jest  uzyskiwany  w okresie,  na  jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

3. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ich ustala  się  na  podstawie  dochodu  członka  rodziny  lub  dochodu  dziecka  pozostającego  pod  opieką  opiekuna  prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

 

Dochód  dziecka  pozostającego  pod  opieką  opiekuna  prawnego  –  oznacza  to  przeciętny  miesięczny  dochód uzyskany  w roku  kalendarzowym  poprzedzającym  okres,  na  jaki  ustalane  jest  prawo  do  świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1–3.

 

Dochód rodziny – oznacza to sumę dochodów członków rodziny.