Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

a)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b)  utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d)  utratą  zasiłku  przedemerytalnego  lub  świadczenia  przedemerytalnego,  nauczycielskiego  świadczenia  kompensacyjnego,  a  także  emerytury  lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e)  (uchylona)

f)  wyrejestrowaniem  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  lub zawieszeniem  jej  wykonywania  w rozumieniu  art. 14a  ust. 1d  ustawy z dnia  2 lipca  2004 r.  o swobodzie  działalności  gospodarczej  (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm. ),

g)  (uchylona)

h)  utratą  zasiłku  chorobowego,  świadczenia  rehabilitacyjnego  lub  zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 i)  utratą  zasądzonych  świadczeń  alimentacyjnych  w związku  ze  śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych  w przypadku  bezskuteczności  egzekucji  alimentów w związku  ze  śmiercią  osoby  zobowiązanej  do  świadczeń alimentacyjnych;

j)  utratą świadczenia rodzicielskiego,

k)  utratą  zasiłku  macierzyńskiego,  o  którym  mowa  w  przepisach  o ubezpieczeniu społecznym rolników;,

l)  utratą  stypendium  doktoranckiego  określonego  w art. 200  ust. 1 ustawy  z dnia 27 lipca  2005 r.  –  Prawo o szkolnictwie wyższym;

 

Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego,

b)  uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) uzyskaniem  zasiłku  przedemerytalnego  lub  świadczenia przedemerytalnego,  nauczycielskiego  świadczenia  kompensacyjnego,  a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e)  (uchylona)

f)  rozpoczęciem  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  lub  wznowieniem jej  wykonywania  po  okresie  zawieszenia  w rozumieniu  art. 14a  ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

g)  (uchylona)

h)  uzyskaniem  zasiłku  chorobowego,  świadczenia  rehabilitacyjnego  lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

i)  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

j)  uzyskaniem  zasiłku  macierzyńskiego,  o  którym  mowa  w  przepisach  o ubezpieczeniu społecznym rolników,

k)  uzyskaniem  stypendium  doktoranckiego  określonego  w art. 200  ust. 1 ustawy  z dnia  27 lipca  2005 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym.