Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Dochód – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 a)  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b,  art. 30c,  art. 30e  i art. 30f  ustawy  z dnia  26 lipca  1991 r. o podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  (Dz. U.  z 2012 r.  poz. 361, z późn.  zm. 1) ),  pomniejszone  o koszty  uzyskania  przychodu,  należny podatek  dochodowy  od  osób  fizycznych,  składki  na  ubezpieczenia społeczne  niezaliczone  do  kosztów  uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

b)  deklarowany  w oświadczeniu  dochód  z działalności  podlegającej opodatkowaniu  na  podstawie  przepisów  o zryczałtowanym  podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony  o należny  zryczałtowany  podatek  dochodowy  i składki  na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

c)  inne  dochody  niepodlegające  opodatkowaniu  na  podstawie  przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

–  renty  określone  w przepisach  o zaopatrzeniu  inwalidów  wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

–  renty  wypłacone  osobom  represjonowanym  i członkom  ich  rodzin, przyznane  na  zasadach  określonych  w przepisach  o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

–  świadczenia  pieniężne  oraz  ryczałt  energetyczny  określone w przepisach  o świadczeniu  pieniężnym  i uprawnieniach przysługujących  żołnierzom  zastępczej  służby  wojskowej  przymusowo  zatrudnianym  w kopalniach  węgla,  kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

–  dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone  w przepisach  o kombatantach  oraz  niektórych  osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

–  świadczenie  pieniężne  określone  w przepisach  o świadczeniu pieniężnym  przysługującym  osobom  deportowanym  do  pracy przymusowej  oraz  osadzonym  w obozach  pracy  przez  III  Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

–  emerytury  i renty  otrzymywane  przez  osoby,  które  utraciły  wzrok w wyniku  działań  wojennych  w latach  1939–1945  lub  eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

–  renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane  przez  ofiary  wojny  oraz  członków  ich  rodzin,  renty wypadkowe  osób,  których  inwalidztwo  powstało  w związku z przymusowym  pobytem  na  robotach  w III  Rzeszy  Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,

–  zasiłki  chorobowe  określone  w przepisach  o ubezpieczeniu społecznym  rolników  oraz  w przepisach  o systemie  ubezpieczeń społecznych,

–  środki  bezzwrotnej  pomocy  zagranicznej  otrzymywane  od  rządów państw  obcych,  organizacji  międzynarodowych  lub międzynarodowych  instytucji  finansowych,  pochodzące  ze  środków bezzwrotnej  pomocy  przyznanych  na  podstawie  jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe,  w tym  również  w przypadkach,  gdy  przekazanie  tych środków  jest  dokonywane  za  pośrednictwem  podmiotu upoważnionego  do  rozdzielania  środków  bezzwrotnej  pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

–  należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających  miejsce  zamieszkania  na  terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej,  przebywających  czasowo  za  granicą  –  w wysokości odpowiadającej  równowartości  diet  z tytułu  podróży  służbowej  poza granicami  kraju  ustalonych  dla  pracowników  zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662),

–  należności  pieniężne  wypłacone  policjantom,  żołnierzom,  celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza  granicami  państwa  w celu  udziału  w konflikcie  zbrojnym  lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji  zapobieżenia  aktom  terroryzmu  lub  ich  skutkom,  a także należności  pieniężne  wypłacone  żołnierzom,  policjantom,  celnikom i pracownikom  pełniącym  funkcje  obserwatorów  w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

–  należności pieniężne  ze  stosunku  służbowego otrzymywane  w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej,  Straży  Granicznej  i Biura  Ochrony  Rządu,  obliczone  za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

–  dochody  członków  rolniczych  spółdzielni  produkcyjnych  z tytułu członkostwa  w rolniczej  spółdzielni  produkcyjnej,  pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

–  alimenty na rzecz dzieci,

–  stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia  14 marca  2003 r.  o stopniach  naukowych  i tytule  naukowym oraz  o stopniach  i tytule  w zakresie  sztuki  (Dz. U.  z  2014  r.  poz. 1852),  stypendia  doktoranckie  określone  w art. 200 ustawy  z dnia 27 lipca  2005 r.  –  Prawo  o szkolnictwie  wyższym  (Dz. U.  z 2012 r. poz. 572, z późn. zm. 2) ),  stypendia sportowe  przyznane  na  podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz  inne  stypendia  o charakterze  socjalnym  przyznane  uczniom  lub studentom,

–  kwoty  diet  nieopodatkowane  podatkiem  dochodowym  od  osób fizycznych,  otrzymywane  przez  osoby  wykonujące  czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

–  należności  pieniężne  otrzymywane  z tytułu  wynajmu  pokoi  gościnnych  w budynkach  mieszkalnych  położonych  na  terenach wiejskich  w gospodarstwie  rolnym  osobom  przebywającym  na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

–  dodatki  za  tajne  nauczanie  określone  w ustawie  z dnia  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198),

–  dochody  uzyskane  z działalności  gospodarczej  prowadzonej  na podstawie  zezwolenia  na  terenie  specjalnej  strefy  ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

–  ekwiwalenty  pieniężne  za  deputaty  węglowe  określone  w przepisach o komercjalizacji,  restrukturyzacji  i prywatyzacji  przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

–  ekwiwalenty  z tytułu  prawa  do  bezpłatnego  węgla  określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,

–  świadczenia  określone  w przepisach  o wykonywaniu  mandatu  posła i senatora,

–  dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

–  dochody  uzyskiwane  za  granicą  Rzeczypospolitej  Polskiej, pomniejszone  odpowiednio  o zapłacone  za  granicą  Rzeczypospolitej Polskiej:  podatek  dochodowy  oraz  składki  na  obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

–  renty  określone  w przepisach  o wspieraniu  rozwoju  obszarów wiejskich  ze  środków  pochodzących  z Sekcji  Gwarancji Europejskiego  Funduszu  Orientacji  i Gwarancji  Rolnej  oraz w przepisach  o wspieraniu  rozwoju  obszarów  wiejskich  z udziałem środków  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich,

–  zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

–  świadczenia  pieniężne  wypłacane  w przypadku  bezskuteczności egzekucji alimentów,

–  pomoc  materialną  o charakterze  socjalnym  określoną  w art. 90c ust. 2 ustawy  z dnia  7 września  1991 r.  o systemie  oświaty  (Dz. U. z 2004 r.  Nr 256,  poz. 2572,  z późn.  zm. 3) )  oraz  pomoc  materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4  i art. 199a  ustawy  z dnia  27 lipca  2005 r.  –  Prawo  o szkolnictwie wyższym,

–  świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20  marca  2015  r.  o  działaczach  opozycji  antykomunistycznej  oraz osobach  represjonowanych  z  powodów  politycznych  (Dz.  U.  poz. 693),

–  kwoty  otrzymane  na  podstawie  art.  27f  ust.  8–10  ustawy  z  dnia  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– świadczenie rodzicielskie,

–  zasiłek  macierzyński,  o  którym  mowa  w  przepisach  o  ubezpieczeniu społecznym rolników;