Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Świadczenie  wychowawcze  przysługuje   w wysokości  500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Świadczenie  wychowawcze  przysługuje  do  dnia  ukończenia  przez  dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

 Jeżeli  członkiem  rodziny  jest  dziecko  niepełnosprawne,  świadczenie  wychowawcze  przysługuje  na  pierwsze dziecko,  jeżeli  dochód  rodziny  w przeliczeniu  na  osobę  nie  przekracza  kwoty 1 200,00 zł.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1)  dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2)  dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3)  pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4)  członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Prawo  do  świadczenia  wychowawczego  ustalane  jest  na  okres  od  dnia  1 października  do  dnia 30 września roku następnego.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy się dnia 30 września 2017 r.