Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1)  rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2)  opiekunowi faktycznemu dziecka;

3)  osobie uczącej się.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

 

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje  do ukończenia przez dziecko:

- 18. roku życia lub

-  nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo

-  24.  roku  życia,  jeżeli  kontynuuje  naukę  w szkole  lub  w szkole  wyższej  i legitymuje  się  orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1)  89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;

2)  118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;

3)  129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1)  dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2)  dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3)  osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4)  pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5)  osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

a)  rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b)  ojciec dziecka jest nieznany,

c)  powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d)  sąd  zobowiązał  jednego  z rodziców  do  ponoszenia  całkowitych  kosztów  utrzymania  dziecka  i nie  zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

6)  członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1)  urodzenia dziecka;

2)  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

3)  samotnego wychowywania dziecka;

4)  wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;   

5)  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

6)  rozpoczęcia roku szkolnego;

7)  podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.