Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Przepisu dotyczącego zaświadczenia lekarskiego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

wniosek.pdf o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

załącznik_nr_5.pdf oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej w formie ryczałtu ewidencjonowanego/karty podatkowej

załącznik_nr_4.pdf oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

zaświadczenie lekarskie_wystawione przez położną.doc

zaświadczenie lekarskie_wystawione przez położną.pdf

 

druki formularzy obowiązujące od 1 listopada 2017 roku

wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi.pdf

załącznik do wniosku.pdf

oświadczenie o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu.pdf

oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.pdf

oświadczenie o składkach na ubezpieczenie zdrowotne.pdf oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/