Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:


Dnia 5 czerwca 2014r. opublikowana została uchwała Nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755). Uchwała i rozporządzenie wchodzą w życie z dniem 16 czerwca 2014 roku.

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

1)  rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci  w  wieku  do  ukończenia  18.  roku  życia,  w  przypadku,  gdy  dziecko  uczy  się w szkole  lub  szkole  wyższej  −  do  ukończenia  25.  roku  życia,  natomiast  bez ograniczeń  wiekowych  −   w  przypadku  dzieci  legitymujących  się  orzeczeniem  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

2)  rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,

3)  dziecko – w tym dziecko, nad którym  rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz  pełnoletni  wychowanek  rodzinnej  pieczy  zastępczej,  pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumentem  identyfikującym  członków  rodziny  wielodzietnej  jest  Karta  Dużej Rodziny,  zwana  dalej  „Kartą”,  wydawana  bezpłatnie  na  wniosek  członka  rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że na wójta nałożony został obowiązek weryfikacji, czy danej rodzinie przysługują uprawnienia. Karta będzie dokumentem  zindywidualizowanym.  Karta  zawierała  będzie  m.  in.  swój  numer,  który nadawał  będzie  wójt  właściwy  ze  względu  na miejsce  zamieszkania  członka  rodziny wielodzietnej.  Zmiana  zawartych  w  Karcie  danych  wymagać  będzie  wydania  nowej  Karty.

W przypadku  uczących  się  dzieci  w  wieku  powyżej  18.  roku  życia  i osób  pozostających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka Karta będzie ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

W przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia w inny sposób, na wniosek członka  rodziny  wielodzietnej,  wójt  (burmistrz  lub  prezydent  miasta)  wyda  duplikat Karty.  Wydanie  duplikatu  Karty  podlegać  będzie  opłacie  w  wysokości  8,76 zł. W uzasadnionych przypadkach wójt będzie mógł nie pobierać tej opłaty.

Rodzicom  oraz  małżonkowi  rodzica  Karta  będzie  wydawana  na  czas  nieokreślony. W przypadku  dzieci  należy  wziąć  pod  uwagę  ograniczenia  wiekowe,  pozostawanie  w  rodzinnej  pieczy  zastępczej,  kontynuowanie  nauki  lub  konieczność  posiadania  przez  nie określonego  stopnia  niepełnosprawności.  Zatem  Karta  będzie  wydawana  w przypadku dziecka:

1)  małoletniego –  do ukończenia 18. roku życia;

2)  pełnoletniego  –  odpowiednio  do  końca  roku  szkolnego  lub  akademickiego, w którym  planowane  jest  ukończenie  nauki  w  danej  placówce,  zgodnie z terminem  wskazanym  w  zaświadczeniu  ze  szkoły  lub  szkoły  wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

3) legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,  w  wieku  powyżej  18.  roku  życia  –  na  okres ważności orzeczenia;

4)  umieszczonego  w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

5)  w  wieku  powyżej  18.  roku  życia  pozostającego  w  dotychczasowej  rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011r.  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy zastępczej  –  odpowiednio  do końca  roku  szkolnego  lub  akademickiego,  w  którym  planowane  jest  ukończenie  nauki  w danej  placówce,  zgodnie  z  terminem wskazanym  w zaświadczeniu  ze  szkoły  lub  szkoły  wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić  ponownie  z  wnioskiem  o  przyznanie  Karty,  pod  warunkiem,  że będzie spełniał  warunki  uprawniające do korzystania z programu.

Składając wniosek trzeba będzie okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie uprawnień będzie zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów  dokumentów, a osoba przyjmująca wniosek jedynie potwierdza, że dokumenty zostały okazane i nie gromadzi ich kopii. 

 


Sprawy związane z wydawaniem "Karty" będą prowadzone przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju (pok. Nr  11).

 

 

 

 

wzor_Karty_Dużej_Rodziny.pdf