Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju w 2012r. po raz czwarty realizował projekt systemowy „Od szkolenia do zatrudnienia” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. We wszystkich dotychczasowych projektach brały udział łącznie 22 osoby. Wszelkie działania realizowane w ramach projektu odbywały się zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum). W roku 2012 w projekcie udział wzięło 6 osób, w tym 4 kobiety i 2 mężczyzn. W ramach działania Aktywna integracja uczestnicy zostali objęci wsparciem w postaci trzech instrumentów: Aktywizacja społeczna w tym poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych; Aktywizacja zawodowa, w tym doradca zawodowy oraz Aktywizacja edukacyjna czyli podnoszenie kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

Od 29 maja do 04 czerwca grupa 6 uczestników brała udział w pierwszej części projektu, która obejmowała warsztaty readaptacyjne i konsultacje z psychologiem. W ramach spotkań odbyły się zajęcia poświęcone m.in. efektywnej komunikacji interpersonalnej, postawach życiowych - motywowaniu siebie, zarządzaniu czasem, planowaniu celów, współczesnemu rynkowi pracy – efektywności w poszukiwaniu zatrudnienia. Zajęcia były prowadzone metodą wykorzystania gier strategicznych, testów, zabaw aktywizacyjnych. Celem głównym zajęć było nie tylko zaprezentowanie materiału, ale i nauka wprowadzania go w życie.

Drugim instrumentem uczestnicy projektu byli objęci w okresie od czerwca do lipca oraz od września do października, a było to szkolenie zawodowe z zakresu produkcji witraży. W pierwszej części szkolenia odbyły się zajęcia teoretyczne, które obejmowały historię witrażu, a w tym jak wykonać witraż, techniczne wykonanie witrażu, tworzenie witrażu. Druga część obejmowała zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy produkowali witraże.  

Trzecim wsparciem uczestnicy projektu objęci zostali w listopadzie, a były to warsztaty z technik aktywnego poszukiwania pracy. Warsztaty obejmowały konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym. Podczas zajęć uczestnicy dokonali bilansu kompetencji i doświadczenia zawodowego, przedstawiono lokalny rynek pracy, omówiono możliwości wykorzystania nabytych umiejętności w czasie kursu zawodowego.     

 Podczas czteroletniej realizacji projektu systemowego „Od szkolenia do zatrudnienia” wsparciem w ramach trzech instrumentów Aktywnej integracji zostały objęte łącznie 22 osoby w tym 15 kobiet i 7 mężczyzn, a w tym 4 osoby niepełnosprawne. W latach ubiegłych uczestnicy brali udział w szkoleniach zawodowych: „Barman/kelner, „Profesjonalna obsługa recepcji z językiem niemieckim”, „Tradycje rękodzielnicze – ceramika, wiklina, witraże”.

W 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju będzie kontynuował realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”. Uczestnicy również zostaną objęci wsparciem w postaci trzech instrumentów: Aktywizacja społeczna; Aktywizacja zawodowa oraz Aktywizacja edukacyjna. W ramach Aktywizacji edukacyjnej odbędą się szkolenia zawodowe z zakresu rzeźbiarstwa i patchworku.