Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Sześciu uczestników projektu, w miesiącu czerwcu wzięło udział w szkoleniu z rzeźbiarstwa, w tkacie którego nauczyli się zasad bezpiecznej pracy w pracowni rzeźbiarskiej, podstaw rzeźby tradycyjnej, architektonicznej, a także zapoznali się z zagadnieniami związanymi z budowaniem form przestrzennych, makiet i modeli.

Następnie na przełomie sierpnia i września odbyło się szkolenie z patchworku. W ramach szkolenia uczestnicy nauczyli się podstaw szycia i kroju, korzystania z drukowanych szablonów, korzystania z noży, mat i szablonów krojczych, zasad łączenia ze sobą fragmentów tkanin, technik dekorowania patchworku.

Uczestnicy szkoleń wyposażeni zostali w niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podstaw technik rzeźbiarskich oraz patchworku.

Poniżej prezentacja wykonanych w trakcie szkoleń prac. 

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju w 2014 roku kontynuuje realizację projektu systemowego „Od szkolenia do zatrudnienia” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W roku 2014 w projekcie udział weźmie 6 osób, w tym 4 kobiety i 2 mężczyzn. Wszyscy uczestnicy projektu w ramach działania Aktywna integracja zostaną objęci wsparciem w postaci trzech instrumentów:

- instrument aktywizacji społecznej – warsztaty readaptacyjne z psychologiem,

- instrument aktywizacji edukacyjnej – szkolenia zawodowe z zakresu rzeźbiarstwa oraz patchworku,

- instrument aktywizacji zawodowej – indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy.

   Pierwsza część projektu, obejmować będzie warsztaty readaptacyjne z psychologiem posiadającym doświadczenie w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi. Tematyka zajęć i ćwiczenia służyć będą wzmocnieniu motywacji, samooceny, pewności siebie i współpracy w grupie.

Drugim instrumentem będą szkolenia zawodowe z zakresu rzeźbiarstwa oraz patchworku. W trakcie szkolenia z zakresu rzeźbiarstwa uczestnicy zapoznają się z podstawami rzeźbiarstwa, z historią i etapami rzeźbiarstwa w sztuce. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia nauczą się tworzyć rzeźby i płaskorzeźby. Natomiast w toku szkolenia z zakresu patchworku uczestnicy zapoznają się z podstawami szycia i kroju, nauczą się korzystać z noży, mat i szablonów krojczych, poznają zasady łączenia ze sobą fragmentów tkanin. 

Trzecim instrumentem aktywizacji zawodowej będą warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy. Warsztaty obejmować będą konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym. Podczas zajęć uczestnicy dokonają bilansu kompetencji i doświadczenia zawodowego, omówią możliwości wykorzystania nabytych umiejętności w czasie kursu zawodowego.   

 Na zakończenie zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca projekt.