Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Art. 42. 1. Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,  ośrodek  pomocy  społecznej  opłaca  składkę  na  ubezpieczenia  emerytalne  i rentowe  od  kwoty  kryterium  dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

2. Przez ojca i matkę, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka.

3. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa w ust. 1, stwierdza lekarz ubezpieczenia  zdrowotnego  w zaświadczeniu  wydanym  nie  wcześniej  niż  na  14 dni  przed  złożeniem  wniosku o przyznanie świadczenia.

4. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych  jest  opłacana  przez  okres  sprawowania  opieki,  nie  dłużej  jednak  niż  przez  okres  niezbędny  do  uzyskania 25-letniego  okresu  ubezpieczenia  (składkowego  i nieskładkowego),  z zastrzeżeniem  art. 87  ust. 1b  ustawy  z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

5. Składka  na  ubezpieczenia  emerytalne  i rentowe  nie  przysługuje  osobie,  która  w dniu  złożenia  wniosku o przyznanie świadczenia:

1)  ukończyła  50 lat  i nie  posiada  okresu  ubezpieczenia  (składkowego  i nieskładkowego)  wynoszącego  co  najmniej 10 lat;

2)  posiada  okres  ubezpieczenia  (składkowy  i nieskładkowy)  wynoszący  25 lat,  z zastrzeżeniem  art. 87  ust. 1b  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

6. Przy  ustalaniu okresu  ubezpieczenia, o którym  mowa  w ust. 5, okresy  nieskładkowe ustala się  w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

 

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164 poz. 1027 ze zm.)

66 ust. 1 pkt 26 - Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby  pobierające  zasiłek  stały  z  pomocy  społecznej  niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego ośrodek pomocy społecznej.

 

Art. 54. 1.  Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej  świadczeniobiorcy, o  którym  mowa  w  art.  2  ust.  1  pkt  2,  jest decyzja wójta  (burmistrza,  prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo.

2. Decyzja,  o  której  mowa  w  ust.  1,  powinna  zawierać  numer  PESEL świadczeniobiorcy.

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się po:

1) przedłożeniu przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w ust. 1, dokumentów potwierdzających zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów potwierdzających:

a)  posiadanie obywatelstwa polskiego lub

b)  posiadanie statusu uchodźcy, lub

c)  objęcie ochroną uzupełniającą, lub

d)  posiadanie  zezwolenia  na  pobyt  czasowy  udzielonego  w  związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;

2)  przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego;

3)  stwierdzeniu  spełniania  kryterium  dochodowego,  o  którym  mowa  w  art.  8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

4)  stwierdzeniu  braku  okoliczności,  o  której  mowa  w  art.  12  ustawy  z  dnia  12 marca  2004r. o pomocy społecznej, w wyniku przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w pkt 2.

4. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w  przypadku  stanu  nagłego  –  na  wniosek  świadczeniodawcy  udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

5. Wójt  (burmistrz,  prezydent)  gminy  właściwej  ze  względu  na  miejsce zamieszkania  świadczeniobiorcy  może  wszcząć  postępowanie  w  celu  wydania decyzji,  o  której  mowa  w  ust.  1,  również  z  urzędu  lub  na  wniosek  właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

6. W  przypadku  wydania  decyzji,  o  której  mowa  w  ust.  1,  wójt  (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy jest obowiązany dostarczyć w terminie 7 dni od dnia jej wydania, kopię tej decyzji właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu.

7. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

1)  dzień złożenia wniosku,

2)  w  przypadku  udzielania  świadczeń  w  stanie  nagłym  –  dzień  udzielenia świadczenia

– chyba  że  w  tym  okresie świadczeniobiorca  zostanie  objęty  ubezpieczeniem zdrowotnym.

8. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, z urzędu przez wójta (burmistrza,  prezydenta)  gminy  właściwej  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania świadczeniobiorcy,  prawo  do  świadczeń  opieki  zdrowotnej  przysługuje  od  dnia określonego w decyzji przez okres 90 dni od tego dnia.

9. Wójt  (burmistrz,  prezydent)  gminy  właściwej  ze  względu  na  miejsce zamieszkania  świadczeniobiorcy,  o  którym  mowa  w  art.  7  ust.  2,  niezwłocznie stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy w okresie, o którym mowa w ust. 7 i 8:

1)  świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym lub

2)  w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 10.

10. Świadczeniobiorca,  o  którym  mowa  w  art.  7  ust.  2,  jest  obowiązany niezwłocznie  poinformować  wójta  (burmistrza,  prezydenta)  gminy  właściwej  ze względu na swoje miejsce zamieszkania o:

1)  każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej;

2)  objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym.

11. Wójt  (burmistrz,  prezydent)  gminy  właściwej  ze  względu  na  miejsce zamieszkania  świadczeniobiorcy  może  upoważnić  kierownika  ośrodka  pomocy społecznej do załatwiania  spraw  i  wydawania decyzji w jego imieniu dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.