Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Art. 50. 1. Osobie samotnej, która z powodu  wieku,  choroby  lub  innych  przyczyn  wymaga  pomocy  innych  osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy  innych  osób,  a rodzina,  a także  wspólnie  niezamieszkujący  małżonek,  wstępni,  zstępni  nie  mogą  takiej  pomocy zapewnić.

3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

4. Specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  są  to  usługi  dostosowane  do  szczególnych  potrzeb  wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

5. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

6. Rada gminy określa,  w drodze uchwały,  szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze,  z wyłączeniem specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.