Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Prezydent podpisał ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na skutek nowelizacji przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, dokonanej ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nabytego na podstawie ostatecznych i bezterminowych decyzji administracyjnych wygasło 30 czerwca 2013 roku.

Od 1 lipca 2013r. część osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach nie mogła z niego korzystać, ponieważ zmodyfikowane ustawą zmieniającą przesłanki nabycia świadczenia wyłączyły te osoby z kręgu uprawionych. Trybunał Konstytucyjny uznał to działanie ustawodawcy za niezgodne z Konstytucją.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna przysługiwać będzie:

  1. za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone  w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r. (wraz z odsetkami),
  2. od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

Zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwał za okresy, w których:

a) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, lub

b) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych (organ właściwy, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, lub marszałek województwa), zwany dalej „organem”, wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.

Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. dnia 15 maja 2014 roku.

 

Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa po dniu 30 czerwca 2013r.

Osoby, którym wygaśnie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w miesiącu lipcu 2013r. składają wnioski o ustalenie prawa do:

świadczenia pielęgnacyjnego lub

specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego jest ustalane na okres zasiłkowy (tj. od listopada do października następnego roku). Natomiast prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Ponadto prawo do obu świadczeń ustalane jest od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, jeżeli wniosek o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie złożony w okresie trzech miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia.   

Nowe_świadczenie_pielęgnacyjne_2013.pdf

Specjalny_zasiłek_opiekuńczy.pdf