Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju

      Co to jest?
Zapytanie ofertowe na przygotowywanie posiłków w roku 2020

Świeradów-Zdrój, dnia 25.11.2019 r.


Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
tel./fax 75 781 63 21
NIP 616-10-01-947


Nr sprawy: 1.1/2019                                                                  ZAPYTANIE OFERTOWE


na przygotowanie w 2020 roku posiłków
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju
oraz osób uprawnionych do korzystania
z programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

1. Zamawiający

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, tel./fax 75 781 63 21, e-mail: mops@mops-swieradowzdroj.pl

 

2. Tryb udzielenie zamówienia:

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Postępowanie jest prowadzone na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Sprzedaż posiłku dla  dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny  w  Szkole Podstawowej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju (Czerniawie-Zdroju) oraz Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju (Czerniawie-Zdroju) w dni zajęć szkolnych.

Przygotowanie, dostawa do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju (Czerniawie-Zdroju) i wydanie obiadów następować będzie od dnia 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. o godzinie 1100  w ilości około 10 sztuk dziennie w dni nauki (z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych, wakacje, ferie, święta kościelne i państwowe, uzgodnionych z Zamawiającym).

Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków.

Przewidywana ilość posiłków w okresie obowiązujących umowy wynosi 1 700 obiadów.

Miejsce wydawania posiłków wyznacza Dyrektor Szkoły.

Wykaz dzieci objętych dożywianiem zostanie przekazany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przed rozpoczęciem dożywiania do dnia 01.01.2020 r. i na bieżąco z jedno dniowym wyprzedzeniem uzupełniany.
Przez pełen obiad Zamawiający rozumie obiad dwudaniowy zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).
Zamówienie należy realizować zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252).
Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez Wykonawcę w postaci: zupy oraz drugiego dania  w opakowaniach cateringowych + sztućce jednorazowe ( standardowe porcje) .

Posiłek powinien spełniać polskie normy żywieniowe odpowiednie do wieku osoby uprawnionej do posiłku (dla dzieci i młodzieży) w zakresie zaopatrzenia w jednostki kaloryczne.  Wykonawca zobowiązany będzie sporządzać menu na każdy tydzień, podając w każdym serwowanym posiłku alergeny, kaloryczność: białek, tłuszczy i węglowodanów oraz dostosować jakość swoich usług do wymogów ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.
Posiłki muszą być wykonane z produktów świeżych, wyklucza się mięso i przetwory z puszek.
Cena naczyń i sztućców oraz koszty wydawania, dostarczania posiłków i zbierania zużytych naczyń i sztućców jednorazowego użytku oraz odpadów pokonsumpcyjnych ponosi Wykonawca.
Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, na własny koszt, w termosach lub naczyniach cateringowych z utrzymaniem odpowiedniej temperatury posiłków.
Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek nieprawidłowości związane z jakością posiłków lub ich nieprawidłowym dostarczaniem.
Wykonawca fakturę wraz z imiennym wykazem wydanych posiłków zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu każdego ostatniego dnia roboczego miesiąca lub ostatniego dnia nauki w przypadku zakończenia roku szkolnego oraz roku kalendarzowego.

Wykonawca musi wykazać, że:
- dysponuje pomieszczeniami dopuszczonymi przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego do przygotowywania posiłków obiadowych od surowca do gotowego wyrobu oraz  dystrybucji gotowych posiłków w ramach cateringu.
- dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu przystosowanym i dopuszczonym przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego do przewozu żywności (posiłków);
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
- kserokopię decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności zakładu w zakresie produkcji żywności i na catering aktualnej na dzień złożenia oferty
- aktualną informację (np. zaświadczenie) o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

4. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: Umowa na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Umowa nie obejmuje okresu wakacyjnego i dni wolnych od zajęć szkolnych.

5. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  9 grudnia 2019 r. do godz. 15 00 na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, osobiście, za pośrednictwem poczty, kurierem
z dopiskiem na kopercie:
„Przygotowanie 2020 roku posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju
oraz osób uprawnionych do korzystania z programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”.
Nie otwierać przed dniem 9 grudnia godz. 15.00"


Liczy się data wpływu do Ośrodka. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.6. Kryterium oceny ofert i ich wagi
cena za jeden pełen obiad ( zupa + drugie danie+ pozostałe koszty) z VAT oraz spełnienie  warunków zawartych w pkt. 2. – 100%

7. Termin związania ofertą
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony e-mailem lub pocztą, w którym Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Po zakończeniu przetargu Wykonawca, który wygrał przetarg zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Ze względu na wartość zamówienia protesty i odwołania nie przysługują.

8. Informacje dodatkowe
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Anna Abramczyk tel. 75 78 163 21


Załączniki (do pobrania poniżej):

1. Formularz oferty cenowej - wersja DOC
2. Formularz oferty cenowej - wersja LibreOffice ODT
3. Formularz oferty cenowej - wersja PDF

4. Umowa - wzór wersja DOC
5. Umowa - wzór wersja LibreOffice ODT
6. Umowa - wzór wersja PDF

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 118
Wprowadzony przez: Mariusz Szwarczyński
Data opublikowania: 2019-11-27 12:45:16
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-11-27 12:53:09 Mariusz Szwarczyński
Publikacja artykułu
2019-11-27 12:52:50 Mariusz Szwarczyński
2019-11-27 12:52:25 Mariusz Szwarczyński
2019-11-27 12:51:58 Mariusz Szwarczyński