Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju

      Co to jest?
Ogłoszenie o naborze na stanowisko w MGOPS

Świeradów-Zdrój, dnia 2019-02-11

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Świeradowie-Zdroju
ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój (tel. 75 781 63 21)

 

poszukuje kandydata na stanowisko:

konsultant-doradca zawodowy / lider Klubu Integracji Społecznej

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  3. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  6. posiadanie kwalifikacji umożliwiających zatrudnienie na stanowisku, preferowane wykształcenie wyższe na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, psychologia;

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w z osobami wykluczonymi społecznie;
 2. mile widziane uprawnienia doradcy zawodowego;
 3. znajomość problematyki pomocy społecznej;
 4. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 5. umiejętność pracy zespołowej,
 6. umiejętność organizowania pracy własnej,
 7. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 8. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 9. odporność na sytuacje stresowe,
 10. bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy,
 11. sumienność, uczciwość, odpowiedzialność,
 12. znajomość lokalnego środowiska oraz rynku pracy.

...czytaj dalej ... pełna treść ogłoszenia ...

 1. Zakres wykonywanych działań na stanowisku:
  1. organizowanie działań związanych z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej (w tym opracowanie programu oraz harmonogramu zajęć realizowanych w Klubie),
  2. prowadzenie naboru uczestników do Klubu Integracji Społecznej;
  3. współpraca z pracownikami socjalnymi i Powiatowym Urzędem Pracy w celu pozyskania kandydatów oraz zorganizowania naboru do Klubu,
  4. współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej
  5. planowanie kierunków rozwoju zawodowego w oparciu o diagnozę potrzeb i oczekiwań klientów,
  6. rozpoznawanie indywidualnych możliwości i uzdolnień młodzieży i dorosłych,
  7. prowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej, realizacja instrumentów aktywnej integracji oraz opracowanie diagnozy uczestników Klubu,
  8. pomoc polegająca na udzielaniu indywidualnych porad zawodowych na kolejnych etapach dokonywania wyboru typu szkoły, kierunku kształcenia zatrudnienia, przekwalifikowywania się, ponownego zatrudnienia w przypadku utraty pracy,
  9. udzielanie porad w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz pomaganie w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych,
  10. inicjowanie i rozwijanie nowych form i metod wsparcia dla uczestników Klubu będących odpowiedzią na rozpoznane potrzeby,
  11. organizacja zajęć dotyczących aktywizacji zawodowej,
  12. organizowanie i współprowadzenie grup wsparcia dla uczestników i absolwentów Klubu,
  13. sporządzanie i prowadzenie dokumentacji, w tym statystyki oraz sprawozdawczości związanej z funkcjonowaniem Klubu;
  14. inne zadania zlecone przez kierownika MOPS.
 2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. miejsce pracy znajduje się w budynku Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35,
 2. praca ma charakter biurowy,
 3.  wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze,
 4.  umowa o pracę na czas realizacji projektu,
 5. wymiar czasu pracy: 1 etat,
 6. przewidywany okres zatrudnienia – od marca 2019 r.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. własnoręcznie podpisany życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 2. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,
 4. oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
 5. oświadczenie o następującej treści: „Posiadam obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 

Uwaga:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz własnoręcznym podpisem.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35 (budynek Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, pok. nr 12)  od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 15.00,  za pośrednictwem  poczty lub na adres e-mail: mops_swerzd@wp.pl w terminie do 28.02.2019 roku z dopiskiem „Oferta pracy – konsultant-doradca zawodowy / lider Klubu Integracji Społecznej”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna decydująca o zatrudnieniu. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznie podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacje o wyborze osoby na stanowisko umieszczone zostanie na stronie BIP jednostki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania oferty o współpracy w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.

 

 1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1):

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju reprezentowany przez Kierownika MOPS w Świeradowie-Zdroju.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail – ido@onet.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dotyczącą naboru na wolne stanowisko pracy. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.917 ze zmianami).
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 5. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do:
  1. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych osobowych;
 6. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.
 8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem.
 9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 416
Wprowadzony przez: Agnieszka Moroz
Data opublikowania: 2019-02-17 22:35:12
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu