Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju

      Co to jest?
Zapytanie ofertowe - przewóz i pochówek osób

Świeradów-Zdrój, dnia 14.11.2018 r.

Nr sprawy: 2/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE1. Zamawiający i tryb zamówienia
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, tel./fax 75 781 63 21, e-mail: mops_swerzd@wp.pl

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Postępowanie jest prowadzone na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowania pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju.

2.2.  Zakres ww. przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonywanie czynności w zakresie przeprowadzenia pochówku, a w szczególności:
1. przewóz i przechowywanie zwłok,
2. przygotowanie zmarłego do pochówku,
3. zapewnienie kompletnej odzieży i obuwia (w przypadku jego braku),
4. zakup trumny drewnianej bądź urny na spopielone zwłoki,
5. transport zwłok karawanem i obsługa pochówku,
6. wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu,
7. zapewnienie tabliczki identyfikującej i montaż krzyża drewnianego, a także małej wiązanki kwiatowej oraz jednego znicza.

 

3. Termin wykonania zamówienia
3.1.  W sytuacji pojawienia się okoliczności uzasadniających konieczność wykonania ww. usługi.
3.2.  Wykonawca związany jest ofertą od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2021r.

 

4. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta” w raz załącznikami do oferty, w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem). Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego na kopercie należy umieścić napis – „Oferta na sprawienie pogrzebu na lata 2018-2021”.
 

 

5. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, osobiście, za pośrednictwem poczty, kurierem, skan za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mops_swerzd@wp.pl, lub faxem pod nr 757816321.
Liczy się data wpływu do Ośrodka. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


6. Kryterium oceny ofert i ich wagi
6.1. Cena- 100%, tj.  zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę.


7. Termin związania ofertą:
- wynosi 30 dni od daty określającej termin składania ofert.

 

8. Informacje dodatkowe:
8.1. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.
8.2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Anna Abramczyk
tel. 75 78 163 21

Załączniki:
1) Formularz oferty - wzór Word *.doc, wzór LibreOffice *.odt, wzór PDF *.pdf
2) Załącznik Nr 1 do formularza oferty (kalkulacja sprawienia pogrzebu tradycyjnego i z kremacją zwłok) - wzór Word *.doc, wzór LibreOffice *.odt, wzór PDF *.pdf
3) Umowa – wzór Word *.doc, wzór LibreOffice *.odt, wzór PDF *.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 361
Wprowadzony przez: Agnieszka Moroz
Data opublikowania: 2018-11-16 15:21:59
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-11-16 15:34:31 Agnieszka Moroz
Publikacja artykułu
2018-11-16 15:34:19 Agnieszka Moroz
2018-11-16 15:29:41 Agnieszka Moroz
2018-11-16 15:28:22 Agnieszka Moroz Ukrycie artykułu