Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju

      Co to jest?
Zapytanie ofertowe - usługa schronienia dla osób bezdomnych

2018-11-09

Zapytanie ofertowe - usługa schronienia
dla osób bezdomnychOpublikowano: 9 listopada 2018 r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Poniżej pełna treść zapytania ofertowego poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) z terenu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

CPV:85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

1.Nazwa oraz adres zamawiającego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
tel  75 78 16 321


2. Tryb udzielania zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach kwoty 30 000 euro, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) – zgodnie z art. 4 pkt 8.


3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) z terenu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w latach 2018-2021.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych, w tym wyżywienia dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Wnioskodawca zobowiązuje się zapewnić standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko, zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 5 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 40%. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby, wymagającej schronienia odbywać się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie tj. udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią wydanej decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: województwo dolnośląskie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

 

4. Termin wykonania usługi:

Usługa ciągła od 26 listopada 2018 do 25 listopada 2021r.
 

5. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,
3) pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,

oraz

4) spełniają standard podstawowych usług zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.).

 

6. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.


7. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 

8. Kryteria oceny oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert:

Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta  z najniższą ceną. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

9. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:

Ofertę/y należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: mops_swerzd@wp.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 19 listopada 2018 roku r. do godziny 15:00- z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości „Zapytanie ofertowe–usługi schronienia”.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:

  •     oczywiste omyłki pisarskie,
  •     oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.
 

10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Anna Abramczyk tel. 75 78 16 321
 

11. Załączniki do zapytania ofertowego:

a/ Druk treści ofert- zał. Nr 1 (pliki w wersji MS Word *.docx lub LibreOffice *.odt lub plik PDF *.pdf)

b/ Wzór umowy – zał. Nr 2 (pliki w wersji MS Word *.docx lub LibreOffice *.odt lub plikPDF *.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 461
Wprowadzony przez: Agnieszka Moroz
Data opublikowania: 2018-11-14 19:49:57
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-11-14 20:05:51 Agnieszka Moroz
2018-11-14 20:05:01 Agnieszka Moroz
2018-11-14 20:02:57 Agnieszka Moroz
2018-11-14 20:01:57 Agnieszka Moroz Publikacja artykułu
2018-11-14 20:01:50 Agnieszka Moroz
2018-11-14 19:56:17 Agnieszka Moroz
2018-11-14 19:54:30 Agnieszka Moroz