Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju

      Co to jest?
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

2018-08 -16

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Świeradowie-Zdroju

ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój (tel. 75 781 63 21)

poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego

1.Wymagania kwalifikacyjne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- posiadanie kwalifikacji umożliwiających zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) tj.
a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
lub
b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna
lub
c) w okresie pomiędzy 01.10.2008 roku a 31.12.2013 roku rozpoczęła i zakończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz. U. z 2008, Nr 27, poz. 158 z późn.zm.)
lub
d) przed 01.01.2007 roku otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunków studiów
lub
e) przed 01.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymała dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny
lub
f) przed 01.01.2008 roku ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
lub
g) przed 01.05.2004 roku ukończyła studia wyższe licencjackie lub magisterskie na jednym z kierunków: pedagogika , psychologia, politologia, nauki społeczne, socjologia
lub
h) przed 01.05.2004 roku rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, które ukończyła,

- znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Kodeksu postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego,

- umiejętności interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną,

- dobra znajomość obsługi komputera.

... czytaj dalej ...

UWAGA:

1/ ukończona na w/w kierunkach inna specjalność niż praca socjalna np. pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i praca socjalna, pracownik socjalny, służby socjalne, praca socjalna i terapia społeczna, praca socjalna i resocjalizacja, polityka socjalna - nie uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,

2/ ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunku pedagogika specjalna lub administracja - nie uprawniają do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- mile widziane doświadczenie zawodowe w tym praktyka, staż – w prowadzeniu szeroko pojętej pracy socjalnej, a także posiadania prawa jazdy kat. B;

- umiejętność skutecznego komunikowania się,

- umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność organizowania pracy własnej,

- umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

- odporność na sytuacje stresowe,

- bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy,

- sumienność, uczciwość, odpowiedzialność,

- znajomość lokalnego środowiska.

 

3. Zakres wykonywanych działań na stanowisku:

Do zdań pracownika socjalnego należy w szczególności:

- praca socjalna,

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych organów,

- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiazywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

- pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,

- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

- inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

- współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

- współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem,

- przygotowanie projektów decyzji administracyjnych,

- praca w programie komputerowym POMOST-STD oraz aplikacji CAS,

- sporządzanie sprawozdawczości, udział w tworzeniu statystyki i zapotrzebowania na finansowanie poszczególnych świadczeń z pomocy społecznej oraz programu dożywiania,

- realizacja zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prowadzenie procedury NK, udział w grupach roboczych i posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca w terenie w miejscu zamieszkania klientów,

- praca przy komputerze w siedzibie ośrodka pomocy.

 

5. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys (CV),

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kwalifikujące do pracy na stanowisku pracownika socjalnego (dyplom ukończenia studiów),

- kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,

- oświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

6. Miejsce i termin składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35 (budynek Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, pok. nr 12) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, za pośrednictwem poczty lub na adres e-mail: mops_swerzd@wp.pl w terminie do 03.09.2018 roku z dopiskiem Oferta pracy- PRACOWNIK SOCJALNY.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna decydująca o zatrudnieniu. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacje/ dokumenty nie podpisane własnoręcznie podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacje o wyborze osoby na stanowisko pomocnicze umieszczone zostanie na stronie BIP jednostki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania oferty  o współpracy w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 464
Wprowadzony przez: Agnieszka Moroz
Data opublikowania: 2018-06-21 21:28:31
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-11-14 19:34:44 Agnieszka Moroz
2018-08-17 11:51:31 Agnieszka Moroz