Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Poniżej zamieszczamy sprawozdania finansowe jednostki za rok 2019:

 1. Bilans jednostki - pobierz PDF
 2. Informacja dodatkowa do bilansu- pobierz PDF
 3. Rachunek zysków i strat - pobierz PDF
 4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - pobierz PDF

Świeradów-Zdrój, dnia 25.11.2019 r.


Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
tel./fax 75 781 63 21
NIP 616-10-01-947


Nr sprawy: 1.1/2019                                                                  ZAPYTANIE OFERTOWE


na przygotowanie w 2020 roku posiłków
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju
oraz osób uprawnionych do korzystania
z programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

1. Zamawiający

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, tel./fax 75 781 63 21, e-mail: mops@mops-swieradowzdroj.pl

 

2. Tryb udzielenie zamówienia:

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Postępowanie jest prowadzone na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Sprzedaż posiłku dla  dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny  w  Szkole Podstawowej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju (Czerniawie-Zdroju) oraz Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju (Czerniawie-Zdroju) w dni zajęć szkolnych.

Przygotowanie, dostawa do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju (Czerniawie-Zdroju) i wydanie obiadów następować będzie od dnia 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. o godzinie 1100  w ilości około 10 sztuk dziennie w dni nauki (z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych, wakacje, ferie, święta kościelne i państwowe, uzgodnionych z Zamawiającym).

Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków.

Przewidywana ilość posiłków w okresie obowiązujących umowy wynosi 1 700 obiadów.

Miejsce wydawania posiłków wyznacza Dyrektor Szkoły.

Świeradów-Zdrój, dnia 2019-09-25

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Świeradowie-Zdroju

ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój (tel. 75 781 63 21)

poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35 (budynek Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, pok. nr 12)  od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 8.00  do 15.00, za pośrednictwem poczty lub na adres e-mail: mops@mops-swieradowzdroj.pl w terminie do 11.10.2019 roku z dopiskiem: „Oferta pracy - PRACOWNIK SOCJALNY”.
Z uwagi na zmianę adresów mailowych Ośrodka, tymczasowo funkcjonuje jednocześnie stary adres mailowy: mops_swerzd@wp.pl (podany w ogłoszeniu PDF), na który również dopuszczalne jest przesłanie dokumentów.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna decydująca o zatrudnieniu. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacje/dokumenty nie podpisane własnoręcznie podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacje o wyborze osoby na stanowisko pomocnicze umieszczone zostanie na stronie BIP jednostki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu lub zmiany terminu składania ofert pracy.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania - PDF

Poniżej zamieszczamy sprawozdania finansowe jednostki za rok 2018:

 1. Bilans jednostki - pobierz PDF
 2. Informacja dodatkowa - pobierz PDF
 3. Rachunek zysków i strat - pobierz PDF
 4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - pobierz PDF

Świeradów-Zdrój, dnia 2019-02-11

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Świeradowie-Zdroju
ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój (tel. 75 781 63 21)

 

poszukuje kandydata na stanowisko:

konsultant-doradca zawodowy / lider Klubu Integracji Społecznej

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  3. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  6. posiadanie kwalifikacji umożliwiających zatrudnienie na stanowisku, preferowane wykształcenie wyższe na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, psychologia;

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w z osobami wykluczonymi społecznie;
 2. mile widziane uprawnienia doradcy zawodowego;
 3. znajomość problematyki pomocy społecznej;
 4. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 5. umiejętność pracy zespołowej,
 6. umiejętność organizowania pracy własnej,
 7. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 8. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 9. odporność na sytuacje stresowe,
 10. bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy,
 11. sumienność, uczciwość, odpowiedzialność,
 12. znajomość lokalnego środowiska oraz rynku pracy.

...czytaj dalej ... pełna treść ogłoszenia ...

Świeradów-Zdrój, dnia 2018-11-22

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
tel./fax 75 781 63 21
NIP 616-10-01-947

 

Nr sprawy: 3.1/2018


   
ZAPYTANIE OFERTOWE


1. Zamawiający
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, tel./fax 75 781 63 21, e-mail: mops_swerzd@wp.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia
Sprzedaż posiłku dla  dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny  w  Szkole Podstawowej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju (Czerniawie-Zdroju) oraz Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju (Czerniawie-Zdroju) w dni zajęć szkolnych.
Przygotowanie, dostawa do Szkoły Podstawowej Nr 2 w w Świeradowie-Zdroju (Czerniawie-Zdroju) i wydanie obiadów następować będzie od dnia 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. o godzinie 1100  w ilości około 15 sztuk dziennie w dni nauki (z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych, wakacje, ferie, święta kościelne i państwowe, uzgodnionych z Zamawiającym).
Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków.

Przewidywana ilość posiłków w okresie obowiązujących umowy wynosi 2 550 obiadów.
Miejsce wydawania posiłków wyznacza Dyrektor Szkoły.

 

Świeradów-Zdrój, dnia 14.11.2018 r.

Nr sprawy: 2/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE1. Zamawiający i tryb zamówienia
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, tel./fax 75 781 63 21, e-mail: mops_swerzd@wp.pl

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Postępowanie jest prowadzone na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowania pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju.

2018-11-09

Zapytanie ofertowe - usługa schronienia
dla osób bezdomnychOpublikowano: 9 listopada 2018 r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Poniżej pełna treść zapytania ofertowego poniżej:

2018-08 -16

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Świeradowie-Zdroju

ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój (tel. 75 781 63 21)

poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego

1.Wymagania kwalifikacyjne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- posiadanie kwalifikacji umożliwiających zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) tj.
a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
lub
b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna
lub
c) w okresie pomiędzy 01.10.2008 roku a 31.12.2013 roku rozpoczęła i zakończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz. U. z 2008, Nr 27, poz. 158 z późn.zm.)
lub
d) przed 01.01.2007 roku otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunków studiów
lub
e) przed 01.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymała dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny
lub
f) przed 01.01.2008 roku ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
lub
g) przed 01.05.2004 roku ukończyła studia wyższe licencjackie lub magisterskie na jednym z kierunków: pedagogika , psychologia, politologia, nauki społeczne, socjologia
lub
h) przed 01.05.2004 roku rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, które ukończyła,

- znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Kodeksu postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego,

- umiejętności interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną,

- dobra znajomość obsługi komputera.

... czytaj dalej ...

 
1 do 10 z 159